ਹਿੰਦੀਬੋਲ Punjabibol

Click here to download Punjabibol for Android

Developed by:CALTS,
School of Humanities,
University of Hyderabad.
Principal Investigator : Prof. G. Umamaheshwar Rao

Punjabibol is a keyboard which can be installed and used in all applications on your android device. Punjabibol allows one to type in Punjabi the phone or any android device where in Punjabi letters are realized by single key-strokes (instead of multitaps) very fast and very conveniently. All characters are accommodated in two layers unlike other apps.
ਹਿੰਦੀਬੋਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕੀਬੋਰਡ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਟੈਬਲਟ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਪਲਾਈਡ ਲਿੰਗਵਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਾਗੂੰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।


Features:

1. Characters are arranged in sequence which makes Character Identification very simple.
ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. Characters are arranged in two layers where the second layer is invoked by pressing Shiftkey.
ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. Text entered is always in UNICODE.
ਪਾਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਕੋਡ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

4. Symbols and Digits are accommodated.
ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5. Special, classical and rare characters (ऎ, ऒ, ळ ) are also included.
ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ (ऎ, ऒ, ळ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ

6. Vowel and consonantal diacritics are automatically formed.
ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Installation Procedure:

1. Download Punjabibol from here and install this application accordingly on your phone. An Icon is created.
ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।

2. Click on the icon to Open the application, then goto "के बारे ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂਮ ਖੋਲਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ “के बारे में” ਜਾਓ-< "Language & inputs/Locale & text" को जाकर – ਹਿੰਦੀਬੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਹਰਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।

3. Again Go to "Settings"->"Language & input/Locale & text"-> set Default Keyboard/ Input Method as Punjabibol.
ਦੁਆਰਾ “स्थापन” ->"Language & input/Locale & text" को जाकर -> ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਬੋਰਡ/ਇਨਪੁੱਟ ਮੈਥਡ ਹਿੰਦੀਬੋਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ।

4. Now the Keyboard is ready for use.
ਹੁਣ ਕੀਬੋਰਡ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

5. Open any text editor, keyboard appears on the screen.
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਖੋਲੋ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

6. Experience Fast & Easy way of typing Punjabi on android devices.
ਐਂਡਰੋਇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

7. Punjabibol is a versatile input method which makes your typing very Fast & easy
on phones & tablets.
ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲਟਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀਬੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਉਪਯੋਗੀ ਇਨਪੁੱਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ<= स+ ं+ स+ ् + क + ृ + त + ि
You can input English in between Punjabi by switching to <ENG> mode and also Symbols by pressing the <123> button.
ਤੁਸੀਂ ENG ਮੋਡ ‘ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ <123> ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

There is no need to change the IME for typing in English/Punjabi. Stay with Punjabibol & enjoy the typing.
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ IME ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

NOTE: This is only an input method tool for typing.
ਸੂਚਨਾ: ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

"YOUR DEVICE MUST SUPPORT PUNJABI REGIONAL LANGUAGE, OTHERWISE SHOWS SQUARE/BLANK BOXES."
ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੌਰਸ/ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।