ಕನ್ನಡಮಾತು KannadamAwu

Click here to download KannadamAwu for Android

Developed by:CALTS,
School of Humanities,
University of Hyderabad.
Principal Investigator : Prof. G. Umamaheshwar Rao

KannadamAwu is a keyboard which can be installed(See Installation Procedure) and used in all applications on your android device. KannadamAwu allows one to type in Kannada on the phone or any android device where in Kannada letters are realized by single key-strokes (instead of multitaps) very fast and very conveniently. All characters are accommodated in two layers unlike other apps.
ಕನ್ನಡಮಾತು ಒಂದು ಕೀ ಬೋರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು .ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ,ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು (ಮಲ್ಟಿಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಿಗೆ) ಒಂದೆ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.Features:
ಲಕ್ಷಣಗಳು:

1. Characters are arranged in sequence which makes Character Identification very simple.
ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸಂಜ್ಞೆ/ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ,ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು .

2. Characters are arranged in two layers where the second layer is invoked by pressing Shiftkey.
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯ ಬಹುದು .

3. Text entered is always in UNICODE.
ಪಠ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂನಿಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

4. Symbols and Digits are accommodated.
ಸಂಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ .

5. Special, classical and rare characters (ಌ ,ೡ,ಳ,ೞ ) are also included.
ವಿಶೇಷ ಅಭಿಜಾತ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು (ಌ ,ೡ,ಳ,ೞ) ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

6. Vowel and consonantal diacritics are automatically formed.
ಸ್ವರ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳ ಭೇದಸೂಚಕಗಳು ತಾನಾಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.


Installation Procedure:
ಅಳವಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:


1. Download KannadamAwu from
here and install this application accordingly on your phone. An Icon is created.
ಕನ್ನಡ ಮಾತನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ದೂರವಾಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಚಿನ್ಹೆ ಬರುತ್ತದೆ.

2. Click on the icon to Open the application, then goto "ಬಗ್ಗೆ " -> click on "ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್"-> "Language & input/Locale & text" -> select KannadamAwu and mark check on Green.
ಚಿನ್ಹೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಅನಂತರ "ಬಗ್ಗೆ "-> ಗೆ ಹೋಗಿ ->" ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ " ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ "Language & input/Locale & text" ಹೋಗಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಸಿರು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು.

3. Again Go to "Settings"->"Language & input/Locale & text"-> set Default Keyboard/ Input Method as KannadamAwu.
ಪುನಃ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ,"Language & input/Locale & text"-> ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ / ಇನ್ಪುಟ್ ಮೆತಡ್ ಕನ್ನಡಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ.

4. Now the Keyboard is ready for use.
ಈಗ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ದ.

5. Open any text editor, keyboard appears on the screen.
ಈ ಯಾವುದೆe ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕವನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ಪರೆದೆ ಮೇಲೆ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡು ಬರುವುದು.

6. Experience Fast & Easy way of typing Kannada on android devices.
ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ ಬಹುದು.

7. KannadamAwu is a versatile input method which makes your typing very Fast & easy
on phones & tablets.
ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸ ಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ: ಕನ್ನಡ<-ಕ+ನ+್+ನ್+ಡ
You can input English in between Kannada by switching to <ENG> mode and also Symbols by pressing the <123> button.
ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಕನ್ನಡದ ನಡುವೆ ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ ಬಹುದು. ಅದೆ ವಿಧಾನ ವಾಗಿ <123> ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
There is no need to change the IME for typing in English/Kannada. Stay with KannadamAwu & enjoy the typing.
ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ IME ಬದಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ .ಕನ್ನಡಮಾತುನಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ ಬಹುದು.

NOTE: This is only an input method tool for typing.
ಸೂಚನೆ: ಇದು ಕೆeವಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪದ್ದತಿ.

"YOUR DEVICE MUST SUPPORT KANNADA REGIONAL LANGUAGE, OTHERWISE SHOWS SQUARE/BLANK BOXES."
"ನಿಮ್ಮ ಉಪಕರಣವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಚೌಕ/ಡಬ್ಬಗಳು ಕಾಣಬರುವವು.”