సమాచార సాంకేతిక రంగంలో

home page previous next help
సమాచార సాంకేతిక రంగంలో
సహిత్య సమాచార సాఖ్యీకరణః ఒక ప్రణాళిక
కార్యాలయ స్వచాలనంలో తెలుగు


జి. ఉమా మహేశ్వర రావు
సి.ఎ.యల్.టి.యస్