తెలుగు పదజనకం

Telugu Word Generator

Root/పదం
Categories/భాషాభాగాలు
Verb/క్రియ Noun/నామవాచకం
Pronoun/సర్వనామం Adjective/విశేషణం
Number/సంఖ్యావాచకం Space-Time Nouns /దేశ-కాల వాచకాలు

Word Generator synthesizes wordforms. These word forms include both inflectional and productive derivational forms. This Morphological Generator is based on word-and-paradigm model. This method not only ensures coverage but also evolvement. The engine requests from the user an input, a root and along with it its inflectional categories (features) and other relevant inflectional endings depending on the category and generates well-formed wordforms.

పద జనకం పదాలను సిద్ధం చేస్తుంది. వీటిలో సుప్తిఙంతాలూ కృత్తద్ధితాలూ ఉన్నై. ఈ పద జనకం ప్రాతిపదిక-పద రూపావళి పద్ధతిలో తయారైంది. ఈ పద్ధతిలో పద జనక సామర్థ్యం విస్తృతీ రెండు ఇమిడివున్నాయి. ఈ యంత్రం ప్రాతిపదికలూ లేక ధాతువులనూ వటికి తగిన ప్రత్యయాలనూ తీసుకొని వ్యాకరణ సమ్మతమైన పద నిర్మాణం చేస్తుంది.


Back To Tools

Send Feedback to
<guraohyd@gmail.com> and <pksh@uohyd.ac.in>

© 2020 CALTS, UOH.
All Rights Reserved.